WebbanalysKeymetrics

Unika besökare och webbläsare

Definitionen av en unik besökare har kommit att likna jakten på den heliga Graal, där många definitioner tagits fram tack vare att verkligheten tvingat fram kompromisser. Detta är det mätvärde vilka många webbplats ägare strävat efter att kunna påvisa höga värden då detta kunnat öka värdet av bl.a. det annonsutrymme man önskar finna kunder till. Vad är då en unik besökare? I webbens barndom så kom många att likställa detta med ett unikt IP nummer, något som snabbt blev en grovt felaktigt mätpunkt då proxy servrar togs i bruk och många användare i ett nätverk kunde komma att se ut som en enda besökare. Detta orsakades av att webbservern endast kunde se det IP nummer proxy hade.

IP numret + slumpvärde = cookie

Lösningen blev att kombinera IP nummer med ett unikt värde, och cookien var därmed född. Varje besökare skulle genom att få ett eget cookie värde på så sätt kunna särskiljas även om IP numret var detsamma. Men som så många gånger tidigare så blev lyckan kortvarig, främst då så kallade "cookieätare" började användas. Detta medförde att cookien som sändes ut togs emot men raderades så fort besöket var över. Påföljande besök av samma webbläsare fick sedan en ny cookie, och detta orsakade en markant felavvikelse. Problemet med att cookies raderades blev värre sett ur ett webbanalys perspektiv då användare av webbläsarna selektivt kunde börja blockera cookies vilket gjorde att utvecklingen gick tillbaka sett ur ett webbanalytiskt perspektiv. Med nya versioner av webbläsare blev även inställningarna alltmer restriktiva, och räddningen blev den P3P standard som togs fram.

P3P policy

Med en P3P policy kunde en webbplats ägare tydligt klargöra ett antal punkter kring hur de hanterade besökarens personliga integritet. Med moderna webbläsare kunde en automatisk jämförelse mellan användarens egna preferenser och webbplatsens göras, och på så sätt blev fler cookies accepterade vilket förbättrade siffran på den besöksstatistik som beräknades. Allt detta till trots så är det fortfarande inte möjligt att exakt kunna mäta unika besökare, helt enkelt p.g.a. flera anledningar:

- Utan kontroller av den fysiska besökarens identitet kan ett många till ett förhållande snedvrida siffrorna. Ett sådant exempel är en webbläsare som används på ett internetcafé.

- Cookies kan manipuleras då de lagras på den besökande datorns disk, vilket gör att det är vanskligt att förlita sig på dem. De kan även regelmässigt raderas mellan varje besök till webbplatsen.

KIA index som Svensk standard

Sedan är det en hel del oklarheter över definitionen unik besökare eftersom man egentligen talar om en unik webbläsare. Enligt KIA index, som kommit att bli en Svensk standard i brist på bättre, gäller följande definition:

Unika besökare: Antal browsers som laddat ned minst en sida av webbplatsen under mätperioden. En browser som laddat ned minst en sida vid två eller fler tillfällen under olika veckor i en månad räknas som en unik besökare varje vecka när nedladdning skett men är fortfarande endast en unik besökare i månadsräkningen.

Det uppenbara felet i denna definition är inte självklar, men den finns där. För enkelhets skull likställer vi att en unik besökare är lika med en unik webbläsare. Denna webbläsare är unik från den första gången som en sida laddas ned från en specifik webbplats och den lagrar en unik cookie på besökarens disk. För att vi skall kunna se cookie värdet MÅSTE besökaren hämta en andra sida för att en notering av cookie skall kunna ske. Hämtningen av sida 2 måste ha skett inom den period som webbanalysen avser, oavsett om det är samma dag eller 2 månader sedan.

Om så inte sker måste webbläsaren tas bort från det indata som används eftersom den inte fyller kravet på att kunna identifieras som en unik webbläsare då cookie saknas. KIA index har här svårt att presentera detta troligen på grund av begränsningar i de lösningar de erbjuder. Oavsett tidsspannet så måste en professionell webbanalys lösning kunna presentera detta värde. Detta är felet i deras definition och det är en stor brist sett ur ett webbanalytiskt perspektiv.

Ett annat mindre fel är att inget sägs om alla de webbläsare som ignorerar cookies som sänds ut. Dessa besök genererar sidvisningar vilka räknas i statistiken, men de kan inte upptas som unika besökare enligt gällande norm. För en KIA kund finns ingen information att hämta, utan detta förblir ett stort mörker tal. Däremot kan en kund vilken valt ett modernt webbanalyssystem urskilja den procentuella andelen sidor för vilka cookie saknats i en rapport sektion och ha bättre kontroll på de besökarvolymer som inte räknas in som unika besökare men likväl efterfrågat sidor från webbplatsen.

Unika besökare är relativt

Men oavsett alla kontroll mekanismer går det inte att förhindra att besökare till en webbplats kan byta browser och på så sätt räknas som en ny unik besökare, eller rent av köra med 2 olika på samma dator. Den mest tydliga indikationen på att unika besökare kan tas med en nypa salt är den webbplats vilken har första platsen hos KIA index, nämligen MSN.se vilken i November 2004 hade 8 077 281 unika webbläsare. Denna siffra är egentligen grymt missvisande för hur många besökte webbplatsen frivilligt kontra de som hade den som standard i sin dator efter t.ex. en uppgradering av webbläsaren? Detta skulle betyda att över 90% av Sveriges befolkning besöker MSN.se, personligen så hamnar jag där per automatik när jag loggar ur Hotmail.

Unika besökare är och förblir en hett efterlängtad siffra för media webbplatser som söker annonsörer, och kommer även fortsättningsvis att driva den inofficiella standard som KIA index representerar. Men för den som driver en webbplats i kommersiellt syfte kommer detta att inte vara lika viktigt som de unika kunder vilka köper produkter av dem, och hur många dessa är vet varje seriös webbshop exakt på pricken. Mängden unika besökare kan endast bidra till en potentiell försäljningsökning men kan aldrig likställas med det.

---