WebbanalysKeymetrics

Räkna rätt på antalet unika besökare

Begreppet unika besökare (i.e. unika webbläsare) är ett mycket ofta förekommande begrepp vid publicering av besökssiffror, och tyvärr i många fall är de siffror som presenteras inte angivna med information om den metod med vilken de beräknats. Vad man kallar unika besökare är många gånger missvisande, speciellt då unikheten enbart beräknats på de IP nummer eller sessionscookies (temporära) som påträffats i loggfilerna.

Att räkna rätt

Problemet med att beräkningen av unika besökare ofta är felaktiga har påfallande ofta sitt ursprung i de verktyg som används för att analysera det besöksdata som finns tillgängligt. En överväldigande majoritet av de verktyg som tillhandahålls gratis (t.o.m. ett antal som inte är det) har inga möjligheter att konfigureras så att unikheten sätts på den permanenta statistik cookie som den egna webbservern sänder ut (om en sådan permanent cookie sänds ut överhuvudtaget) och som kan påträffas i den egna loggfilen. En del av dessa verktyg försöker t.o.m. istället att med en kombination av IP nummer och agentsträngen (user agent) få fram ett högre tal på unikhet, men detta är likväl inte rättvisande.

Unikhet över olika tidsomfång

Unika besökare presenteras oftast på månadsbasis, men på senare tid har tidsomfånget minskats ned till veckovis. Den inte så uppenbara anledningen är på grund av att raderingen av cookies ökar enligt många undersökningar, så har den tid som en permanent cookie finns kvar hos en besökare minskat. Därför blir unikheten mer rättvisande på en lägre tidsomfång som underlag för beräkningen, men det är viktigt att komma ihåg att detta är relativt till de besökare man har och deras frekvens av cookie radering.

Unika besökare över tidOm en och samma besökare raderar sina cookies varje vecka kommer han på en månad att räknas som 4 unika besökare på månadsbasis men endast 1 på veckobasis.

Av den anledningen skruvas tidsomfånget ner vilket kan ge mer rättvisande siffror, men då bör man komma ihåg att det i pressen förekommit så många motsägelsefulla artiklar och undersökningar om den frekvens med vilken cookies raderas. Ett månadsomfång bör vara tillräckligt för att beräkna unikheten på, tänk bara på hur ofta du raderar dina cookies för att få ett riktmärke.

Unikhet och unika besökare

För att siffror som presenteras skall vara rättvisande måste beräkningen av unikhet sättas på något som är unikt, och i dessa sammanhang så är det närmaste man kan komma att använda just den permanenta cookien. Undantaget är t.ex. i intranät där obligatorisk inloggning ger ett unikt värde att beräkna unika användare på förutsatt att inloggningen är implementerad på individuell basis.

Att kombinera IP nummer med webbläsarens agentsträng ökar visserligen på antalet unika bortom att enbart räkna på IP nummer men blir likväl en källa till felaktiga värden om ett större antal av besökarna kommer från företag eller instutitioner där webbläsarversionen styrs av IT avdelningen och således är av samma version för alla besökare från dessa platser. Olika toolbar avtryck i agentsträngen kan givetvis göra agentsträngen mer unik, men likväl kvarstår problemet. Exempel på agentsträngar:

* Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; FunWebProducts; SV1; Alexa Toolbar)
* Mozilla/5.0 (Macintosh; U; PPC Mac OS X; sv-se) AppleWebKit/125.5.7 (KHTML, like Gecko) Safari/125.12
* Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.7) Gecko/20050414 Firefox/1.0.3

Temporära cookies är alltid missvisande

Beräkning av unikheten som baseras på temporära cookies ger ett resultat som är uppblåst långt bortom att enbart räkna på IP nummer, som istället i normala fall ger ett betydligt lägre värde än vad som verkligen är de korrekta siffrorna. Anledningen är att dessa delas ut till webbläsaren vid varje nytt besök, så fort besöket avslutas raderas den och vid ett återbesök kommer som följd av detta en ny cookie att delas ut.

Om besökaren använder samma IP nummer, men beräknas som en ny besökare baserat på sessionscookien, kommer värdet på unika besökare för webbplatser som har många trogna återkommande besökare att vara extremt felvisande. Att använda sessionscookies i sin beräkning av unika besökare är mycket olämpligt och ger dessutom alltid ett missvisande resultat.

Permanenta cookies är mer rättvisande

Med permanenta cookies blir unikheten mer rättvisande, och man bör avhålla sig ifrån att beräkna unikheten med enbart IP nummer eller i kombination med agentsträngen. Trots att det finns en avvikelse i att använda permanenta cookies så är det enda sättet att få ett mer rättvisande värde på antalet unika besökare att mäta på en individuell obligatorisk inloggning. I realiteten går inte detta förutom på intranät och webbplatser där innehållet gör att användaren frivilligt eller med tvång alltid loggar in. Det är viktigt att den beständiga cookie man använder har en s.k. livstid på minst två år.

Validera dina mätvärden på unika besökare

För många webbplatsägare, vilka av under en långtid redovisat siffror vilka inte validerats, kan det därför vara lämpligt att kalibrera det egna verktyget för webbstatistik. Enklast gör man det med en loggfil i vilken man manuellt kan räkna samman unikheten baserat på det antal unika cookiesträngar man påträffar. Om verktyget presenterar ett unikhetsvärde som är lika med antalet unika IP som finns i loggen bör inställningen för vilken cookie man använder kontrolleras. I samma veva bör även en kontroll ske att det verkligen är en permanent cookie som sänds ut.

Finns ingen sådan inställning för cookie i verktyget bör man undvika att ange unika besökare, alternativt ange att man använder IP nummer för att avgöra unikheten. Bäst är att införskaffa en lösning för webbanalys som har funktionalitet att identifiera besökare med hjälp av en specifik permanent cookie. Exempel på lämpliga benämningar vid presentation av mätvärden beroende på hur man beräknat fram antalet unika besökare:

* IP metoden (unikhet baserat på IP nummer)
* Agent metoden (unikhet baserad på IP nummer kombinerat med webbläsarens agentsträng)
* Cookie metoden (unikhet baserad IP nummer kombinerat med slumpnummer i en beständig cookie)

Random visitor countUtan ett tydligt klargörande för hur beräkningen av unikhet gjorts så är siffror av detta slag, som skall påvisa volymen av unika besökare under en given tidsperiod på en webbplats, nästan lika relevanta som en slumpgenerator.

Det är viktigt att klart och tydligt precisera vad det är som presenteras när det gäller webbstatistik, och den metod som använts för att få fram mätvärdena. Används system från en 3:e part bör ni kunna på ett tydligt sätt redogöra för hur de beräknar unika besökare.

Säkerställ dessutom att de inte räknar med besökare, vilka blockerar cookies, genom att i de fallen beräkna unikheten satt på enbart IP nummer. Följden blir då att siffran som presenteras är ett hopkok av olika metoder och missvisande.

---