WebbanalysKeymetrics

Sidvisningar och andra träffar

Sidvisningar är ett samlingsnamn för anrop till objekt (sidor) på en webbserver. Det gäller att göra beräkningar på rätt objekt bland alla de som en webbserver sänder ut, annars blir din trafikanalys missvisande.

Skillnaden på sidvisningar och träffar

Sidvisningar per besökNär en besökare, i sin webbläsare, anropar en webbplats så är det för det mesta först ett anrop till det standarddokument som webbservern är inställd att leverera.

Detta dokument kallas hemsidan (eng. home page) om man inte anger en specifik sida i sitt anrop till en webbplats, och är mycket ofta förekommande bland de 5 mest efterfrågade dokumenten på en webbplats.

Varje sådant anrop till ett dokument likställs i webbstatistiksammanhang med en sidvisning (page views), och utgör en delmängd av alla träffar (hits) som en webbserver levererar. Bilder, nedladdningsbara filer, och andra filer ingår bland alla träffar som sker, men dessa ingår inte i sidvisningar och skall inte räknas som sådana.

Under webbens barndom var det ofta att en webmaster angav sin trafikvolym i hur många hits man hade eller hur stor loggfilen blev varje månad, men det var mycket missvisande av den enkla anledningen att anrop till objekten var olika långa och t.ex. antalet bilder på en sida var olika från webbplats till webbplats. Att dela upp i olika typer de objekt som webbservern sände ut gjorde att en viss relevans i trafikvolym på framför allt antalet sidvisningar blev möjligt.

En korrekt sidvisningI bilden från Riksgälden har webbservern sänt 5 objekt till den anropande webbläsaren, vilket resulterar i 5 träffar i dess loggfil. 1 sidobjekt som i en rapport skulle ingå i summan av alla sidvisningar, samt 4 bildobjekt som möjligen skulle dyka upp i en tabell på antal efterfrågade bildobjekt.

Frames rör till det

Men snart kom ny teknik vilken avsåg att förenkla arbetet för en webmaster, frames skulle förenkla underhållet av webbplatser som bestod av ett stort antal sidor och tillföra andra fördelar. Att ändra något som var synligt på många sidor blev tidskrävande, och med frames kunde sådant innehåll läggas in på en enda sida vilket förenklade underhållet avsevärt. Värt att minnas är detta var långt innan CMS och CSS kom till webbredaktörens undsättning.

För de som inte hade noggrann uppsikt på sin webbstatistik kunde en ny version av den egna webbplatsen plötsligt i webbstatistiken förefalla ge en massiv ökning av antalet sidvisningar om man analyserade loggfiler. Varför blir uppenbart när man går djupare in på vad som egentligen hände i samband med loggning av besökstrafiken.

Uppblåsta sidvisningar med framesSom exempel kan en sida som vid en första anblick ser ut som en enda sida egentligen bestå av flera olika sidor.

Populära namn på sidor som ingår i ett frameset brukar vara top, bottom, menu, header etc. Dessa måste exkluderas i samband med webbanalys, i annat fall pumpar man upp det egentliga mätvärdet på antalet hela sidor som besökare sett. I ovanstående fall skulle 1 sidvisning felaktigt anges som 4 om inte framesdelarna inte togs bort. Frames finns det blandade åsikter om, en mer utförlig redogörelse på frames finner du vid sökning med Google. I webbanalys sammanhang har de länge varit en källa till felaktiga mätningar i samband med analys av loggfiler.

Filtyper som räknas som sidvisningar

Filer vilka räknas som sidvisningar var från början ett fåtal filer som namngavs med .htm eller .html, i och med att nya produkter/tekniker dök upp vartefter utökades floran av dokumenttyper med ett antal nya suffix. Ett par exempel är:

.asp (Active Server Pages)
.cfm (Cold Fusion Markup)

Samtliga dessa filtyper måste i ett verktyg för loggfilsanalys definieras just som tillhörande sidor, annars kommer de inte tas upp och ingå i beräkningen av sidvisningar. Med ett verktyg som samlar in besöksdata via en klient-insamlande metod så sker detta per automatik eftersom de filobjekt som taggas är just sidor.

Dokument som inte bör räknas till sidvisningar

Att textfiler och dokument av typen Word eller PDF räknas som sidvisningar sker, när det gäller loggfiler, då analysverktyget är felkonfigurerat. Till sidvisningar räknas enbart objekt vilka innehåller HTML kod eller liknande, exempel på gråzoner kan vara om delar av webbplatsen är skapad med Flash. I dessa fall är en klient-insamlad teknik att föredra då insamlingskod kan infogas i Flash filen. Om flash filen består av låt säga 10 sekvenser, skall dessa räknas som 1 enda sidvisning (det är ju ett objekt) eller 10 sidvisningar?

Det beror på, om man vill mäta hur många steg som besökaren ser av en sådan Flash fil så måste varje steg räknas separat. Om man vill mäta faktiska visade objekt så bör man räkna flash filmen som 1 visning i webbstatistiken. Behoven styr hur man räknar, men hur man räknat bör tydligt anges om man väljer att publicera siffrorna som utgör resultatet av trafikanalys. Detta oavsett om man använt sig av loggfilsanalys eller en klient-insamlad metod.

---