WebbanalysKeymetrics

Webbplats- och innehållsaffinitet

Besökare till en webbplats lämnar spår efter sig när det gäller vilket innehåll som är lockar dem till läsning, och utifrån en given sida eller innehållsgrupp kan mätning ske på det som kallas affinitet (i.e. släktskap). Med affinitetsanalys kan kunskap insamlas om vilket innehåll eller webbsidor som har en sammankoppling baserat på besökarens navigation till innehållet. Med stöd av den kunskapen kan navigationen på webbplatsen optimeras men även nytt innehåll skapas baserat på besökarnas intresse.

Sökvägsanalys begränsat

Tidigare var sökvägsanalys (eng. path analysis) ett sätt att se de vanligaste navigationsvägar som besökare valde, men detta sätt att analysera hade en inbyggd begränsning kopplat till antalet steg man kunde mäta. Orsaken var att ju mer unikt innehåll som tillfördes en webbplats, desto mer ökade antalet kombinationer lavinartat. Resultatet blev att man, i samband med webbanalys av besökstrafiken, skapade rapporter där slutprodukten blev en 10-i-topp topplista där de vanligast förekommande navigationsvägarna hade en marginell andel av det totala antalet sidvisningar.

Ett alternativ var att med filtrering begränsa det område på webbplatsen som man analyserade, men då försvann möjligheten att överblicka de valda navigationsvägarna på hela webbplatsen. Ur denna uppenbara begränsning har affinitetsanalys kommit att erbjuda webbanalytiker en bättre förståelse sambanden mellan olika innehåll och besökarens navigation. Vad göra? Med tiden kom bättre metoder för att ge en mer överskådlig bild av sambandet mellan webbplatsinnehåll, metoden var affinitetsanalys.

Innehålls- och sidvisningsaffinitet

Istället att för att analysera de vanligaste vägarna besökare tar (i.e. path analysis), så är det definitivt betydligt mer fördelaktigt att se till den gemensamma nämnare som olika sidor har ifråga om unika besökare. För en given sida eller innehållsområde kan med affinitetsanalys insikt erhållas om vilka andra sidor eller innehållsområden som har efterfrågats under ett besök, och med stöd av den kunskapen finns det möjlighet att säkerställa att webbplatsens navigation stöder en koppling mellan dessa.

Genom att länka direkt, mellan t.ex. startsidor för olika innehållsgrupper där affinitetsanalys påvisar en gemensam koppling, kan antalet klick som krävs minskas för en besökare att växla mellan olika innehållsgrupper. Just att leverera relevant information med minsta fördröjning är att föredra, det ger färre anrop som webbservern skall hantera och minskar dessutom den volym av data som skall sändas ut vid efterfrågan.

Förbättra användbarheten med optimerad navigationsstruktur

Att med en undermålig navigationsstruktur öka på antalet sidvisningar i syfte att förefalla ha mer besökstrafik är troligtvis ett säkert sätt att tappa besökare eller rent av över tid få ett lågt antal återkommande besökare, syftet med varje besök är rimligen att finna information och det med ett minimum av fördröjning. Att med stöd av affinitetsanalys optimera navigationsstrukturen ger besökarna en bättre upplevelse av besöket. Men även snabbare tillgång till relevant information, speciellt om sökmotoroptimering leder dem till fel sida vid ankomsten till webbplatsen.

Minska utgångsvolymen på en given sida eller innehållsområde

Ett fåtal specifika sidor eller innehållsområden på en webbplats är ofta de ställen som flest besökare lämnar webbplatsen, och genom att sprida ut fördelningen över webbplatsens övriga sidor kan detta minskas. Med affinitetsanalys kan andra sidor och innehållsområden som även vanligtvis besöks identifieras, genom att exponera just dessa på utgångsområden kan ett spridande av utgångar ske.

Intern sökmotor påverkar navigationsflöden

Viktigt är också att notera att en intern sökmotor på webbplatsen skapar ett stort antal unika kombinationer av navigationsvägar för besökarna, och en ökad användning av en bra intern sökmotor ger besökare en snabbare väg till information. Men det kräver att besökare som söker även skall finna information, utan en konsekvent analys av sökord och fraser i den interna sökmotorn kan heller inte en optimering av densamma ske.

En intern sökmotor påverkar således direkt informationen för den som fortfarande enbart förlitar sig på sökvägsanalys för att studera besökarnas navigationsflöden, och man bör iakta en viss varsamhet att direkt dra slutsatser från sådan analys.

Genom affinitetsanalys kan insikt i besökarnas intresse i skilda delar av webbplatsen erhållas. Att förlita sig på enbart analyser på de vanligast förekommande sökvägarna vilseleder och ge en begränsad insikt i de områden på en webbplats som har en sammankoppling ur besökarnas synvinkel. Med kunskap om affinitet kan en navigationsstruktur optimeras, och för besökaren innebär detta en snabbare navigation till relevant information.

---