WebbanalysKeymetrics

Antal besök per besökare

Ett för webbplatser viktigt mätvärde är antalet besök som besökare gör, det är en beräkning som utförd på fel sätt och med fel metod kan resultera i mycket felvisande siffror. Antalet besök per dag ger en indikation på återbesöksfrekvensen för unika besökare (i.e. webbläsare). Beräkningar av antal besök kräver validering, annars är risken mycket stor att mätvärdet blir felaktigt.

En besökare flera besök

Ett mätvärde som återfinns i olika publicerade trafiklistor är begreppet sessioner som även benämns som besök (eng. sessions, visits). Enligt olika definitioner hos Resoner för de olika nordiska ländernas mätningar är en session en serie anrop av sidvisningar där mindre än 30 minuter passerar mellan anropen.

Sessioner baseras på sidanropBesöksdefinitionen är enhetlig, samma definition finner man även hos revisionsföretaget ABCE i England som utför revisioner av trafikmätningar som publiceras publikt. Fördelen med en entydig definition är uppenbar, när siffror redovisas för antalet sessioner en webbplats haft så kan man direkt jämföra detta mätvärde mellan webbplatser.

Men det är mycket viktigt att säkerställa att analysverktyget med vilken analysen utförts med använt rätt cookie och ännu viktigare exkluderar från beräkningen samtliga besök där cookie saknas p.g.a. blockering eller liknande. Enligt den industristandard som finns så är ett glapp på 30 minuters inaktivitet (i.e. utan sidanrop) från en given webbläsare lika med att sessionen avslutats, och det är för att särskilja olika webbläsare som använder samma IP nummer som cookien är så viktig.

Sessioner baseras på sidanropBilden visar ett exempel på ett antal sidanrop från en webbläsare med unik cookie. Med en korrekt beräkning baserad på en webbstatistik cookie så får man i detta fall fram att en besökare gjort flera besök, med andra ord har webbplatsen ifråga haft 4 besök (sessioner) under den dagen av en specifik besökare. Sessioner kräver att en permanent cookie som är giltig längre än den analyserade tidsperioden finns närvarande i det data som analysen bygger på.

Utan denna är alla siffror som presenteras direkt felaktiga, och flera tester har visat att många webbplatser anger hur många sessioner de har trots avsaknaden på en sådan permanent cookie. Påfallande ofta har även webbplatser som har en sådan aktiv trots detta inte säkerställt att rätt cookie används i verktyget, vilket även det medför att felaktiga mätvärden presenteras.

Besök baserat på IP galet

Vissa analysverktyg kommer trots en angiven cookie även att inkludera sessioner baserat IP nummer för att öka på siffrorna, något som är direkt förkastligt. Till sist har det visat sig att med många gratisverktyg så går det överhuvudtaget inte att använda cookie för sessionsberäkning, dessa använder enbart IP nummer. Det är därför lämpligt att med sådana analyser som underlag inte tala om sessioner överhuvudtaget, liksom de fall som cookie baserad mätning blandats med IP nummer dito för att mäta sessioner.

Mätningen måste vara enhetlig men även korrekt utförd för att siffrorna skall vara trovärdiga.

Presentationen av mätvärden som berör unika besökare och sessioner måste föregås av validering av mätverktygets förmåga att kunna följa gällande standard för mätning av besök. Speciellt viktigt är det att säkerställa att en permanent 1:a parts cookie (FPC) används, men även att en sammanblandning av besök med och utan cookies inte sker. En sådan kontroll är viktig för trovärdigheten i de siffror som presenteras.

Summering av antalet besökare och sessionerRätt beräknad ger antalet sessioner en inblick i besökarnas återkommande besök per dag, något som är speciellt intressant för de webbplatser som frekvent ändrar sitt innehåll som t.ex. en tidningssajt. Frekvensen av återbesök ger också en indikation på hur ofta innehållet bör uppdateras.

Det förekommer att det upptäcks i samband med validering av unika besökare och sessioner att de befintliga mätvärdena inte stämmer, och det är viktigt att åtgärda detta istället för att dölja problemet genom att fortsätta presentera felvisande siffror. Med en minimal arbetsinsats är det möjligt att enkelt validera att det mätverktyg som används verkligen ger rätt resultat.

---