WebbanalysKeymetrics

Unika besökare på rätt sätt

Motståndet mot att använda en första parts cookie (FPC) är märkligt eftersom det ger snedvridna mätvärden speciellt när det gäller antalet unika besökare och antal besök. Snarare tyder det på en oförmåga att använda FPC, eller rent av åldersrelaterate begränsningar i vissa statistikverktyg. Med FPC upphör problemet med 3:e parts cookies och ger en mer korrekt webbstatistik.

Cookies från webbservern

Vanligtvis sänder webbservrar ut cookies, vilka genom att de sänds ut från samma webbserver som webbsidan således blir första parts cookies. Dessa cookies ger en bra referenspunkt att utgå ifrån vid en analys av skillnaderna mellan FPC och 3:e parts cookies. Dessutom får man ett underlag från webbservern på vilka sidor den sänt ut och till vilken cookie sidvisningen är kopplas, med andra ord kan antal besökare, besök, samt sidvisningar knytas ihop.

Cookies från 3:e part

En betydligt mer modern och vanligare mätmetod är den klientbaserade som inte bygger på serverloggar utan att varje sida taggas med klientkod. Detta medför att man undviker en stort problem med serverloggar, nämligen att sidvisningar som laddas direkt från mellanlagring (i bl.a. proxyservrar och cacheservrar) även noteras.

Med en klientbaserad teknik ökar antalet sidvisningar som kan mätas, men det förutsätter för att få en trovärdig beräkning av unika besökare och antal besök att även cookien för den klientbaserade insamlingen tas emot av besökarens webbläsare. Därför är en korrekt cookiehantering synnerligen kritisk speciellt när man använder en 3:e partslösning för att mäta webbtrafik.

Mer än 10% av alla 3:e parts cookies blockeras

Problemet med att använda en 3:e parts baserad cookie är att dessa blockeras, den procentuella andelen varierar med ligger mellan minst 10% och upp till 20% oftast beroende på besökarens tekniska kunskapsnivå eller grundinställningar i webbläsaren. Detta medför att ett stort antal sidvisningar saknar den viktiga sammankopplingen mellan sidvisning och cookie, vilket korrekt utfört skulle ge ett större antal sidvisningar per besök.

Men det visar sig att ett antal vanligt förekommande system på marknaden som inte är kapabla att hantera FPC istället använder mindre lämpliga metoder för att lösa detta. Det förekommer kombinationer av IP nummer + webbläsarens agentsträng, ibland rent av att endast IP nummer används för att beräkna unika besökare. Klart är att om man använder mer än 1 metod för att beräkna unika besökare så är värdet som erhålls direkt felaktigt att kalla unikt.

Mycket 3:e parts cookies i KIAindex

En överväldigande majoritet av de uppmätta webbplatserna som deltar i KIAindex presenterar beräkningar baserade på 3:e partscookies. Det betyder att siffrorna på unika besökare liksom besök är snedvridna, och snedvridningen skulle bli än mer uppenbar om mätvärdena unika återkommande besökare och nya besökare (för veckoperioden) presenterades.

Om en 3:e partscookie används kan det medföra ett par olika effekter. Den första är att denna typ av cookie tas emot men att den efter avslutat besök raderas (enligt inställningar i webbläsaren), vilket vid nästa besök resulterar i att webbläsaren vid nästa besök tar emot en ny cookie. I detta exempel 1 unik besökare och 2 besök redovisas som 2 unika besökare och 2 besök. Detta ger en mycket kraftig uppblåsning av mätvärdet unika besökare.

Den andra är att cookien kan helt komma att blockeras vilket medför användandet av t.ex. IP nummret som unikhetsvärde. Detta medför ett lägre antal unika besökare efter som 100 användare från en proxyserver skulle räknas som 1 enda unik besökare. Vad som dessutom kan ge en minskning av antalet sidvisningar och unika besökare är när klientinsamlingen går till en 3:e partsdomän som blockeras av applikationer som t.ex. Websense vilka används på främst större företag.

Hur snedvriden mätningen av unika besökare blir för en webbplats beror således på de inställningar som webbplatsens besökare har, det kan slå åt två olika håll (+/-). Men total blockering av 3:e parts cookies är betydligt mindre förekommande än att hantera de för webbstatistiken kritiska permanenta cookies som sessioncookies (m.a.o. radera cookies efter avslutat besök). Att mätningarna på KIAindex är till stora delar snedvridna råder det inga tvivel om, med revision av webbplatsernas loggfiler och FPC blir det uppenbart.

3:e parts cookie kontra FPC

Skillnaderna mätbara

Skillnaderna mellan användandet av de 2 olika cookietyperna är även det mätbart, och i en studie visade sig en FPC från webbservern som referenspunkt uppmäta mer unika besökare över 31 dagar än en 3:e partscookie i ett annat system.

Med 3:e parts cookie kom antalet unika besökare i snitt endast upp till ~80% av det som FPC lyckades uppmäta. Och hur många av dessa unika besökare som dubbelräknats p.g.a. av att en ny cookie tilldelades vid varje besök kan man bara gissa på.

Bli din egen webbrevisor

Revision av antalet unika besökare kan vara knepigt om man använder extern leverantör för mätning av sin webbtrafik, men vad man definitivt har tillgång till är de egna webbserverloggarna. Med de egna FPC i serverloggen kan man mäta antalet unika besökare som i varje fall webbservern noterat, och en jämförelse blir därmed mycket enkelt att göra mot vad andra system presenterar.

Det är hög tid att minimera felräkningen av unika besökare i de publika KIAindex mätningarna, och där har bl.a. Sveriges Television tidigt varit en föregångare genom att växla över till mätningar baserade på FPC. Att fortsätta med 3:e parts cookies när felräkningen är ett faktum är inte acceptabelt, speciellt när det är så enkelt att byta till FPC. Här måste KIA ta klivet in i nutid och inte acceptera att en så felvisande metod används, att underlåta att kräva FPC är fullständigt obegripligt. Och har varit så länge.

Den som mäter sin webbtrafik måste förvissa sig om att beräkningen av unika besökare sker på rätt sätt och utan kreativa sammanblandningar av olika unikhetsbegrepp. Annars är de siffrorna endast indikationer på trender, men även opålitliga.

---