WebbanalysKeymetrics

Validering nödvändigt för KIAindex internetmätningar

Oavsett mätmetod för att producera webbstatistik kan ett flertal felkällor orsaka att de siffror, som blir resultatet av en analys av besökstrafiken, blir felaktiga. Fortlöpande validering är lösningen, och det gäller för KIA-index att våga anta den utmaningen.

Vanliga felkällor

Ett av de vanligaste felkällorna när det gäller webbstatistik är bristande filtrering där trafik från sökrobotar inte exkluderas vid beräkningen av sidvisningar och unika besökare (webbläsare). Andra exempel på felkällor är att inkludera anrop från övervakningssystem, liksom besök av andra typer av automatiserade applikationer vilka gör anrop till webbplatsen.

Ett växande problem är t.ex. att delar av en webbplats exponeras på andra webbplatser eller klienter utan att klientsideskoden för en ursprungliga webbplatsen tagits bort och i förekommande fall utan den ursprungliga webbplatsens vetskap. Utan en fortlöpande revision av mätmetod och implementation är risken överhängande att mätvärden som tas fram inte är att lita på, och det motverkar direkt meningen med att publicera besöksstatistik offentligt.

Felräkning i publika mätningar

När det gäller publika mätningar så har KIA-index kommit att bli den organisation vars webbstatistiktabeller attraherat merparten av de svenska mediasajterna. Trots att de aktuella riktlinjerna är tydliga kan man finna i brist på revision en del märkligheter när det gäller hur mätningarna går till för vissa webbplatser. I vissa fall förefaller mätvärdena vara sammanslagna mellan helt olika webbplatser vilket ger felaktiga siffror i presentationen vid en jämförelse mellan sajterna.

KIAindex riktlinjerEtt sådant exempel är när samma klientkod för en viss webbplats dyker upp på en helt annan webbplats. Enligt riktlinjerna skall webbplatser räknas för sig och endast summeras när det gäller ett nätverk med flera ingående webbplatser. Men som strax blir uppenbart så efterlevs inte detta, och är ett exempel på när en validering tydligt skulle göra detta uppenbart och föremål för åtgärd.

Nätverk kontra enskild webbplats

I KIA-index presenteras TV4.se som enskild webbplats, och är till besöksvolymer och sidvisningar relativt sett lika stora vecka 38 som SVT.se (mätverktyg HBX Analytics) som är en likartad webbplats men vilken använder en korrekt 1:a parts cookie för att beräkna unika besökare

Internetmätningar i tabell hos KIA-indexMen lika stora är de inte för TV4.se förefaller innehålla även mätvärden från minst en annan webbplats, eftersom det visar sig vid en granskning att Blip.se på sina sidor innehåller samma kodvärden som TV4.se. Detta medför att dess siffror inkluderas i TV4.se siffrorna.

M.a.o. är siffrorna som presenteras som TV4.se egentligen att betrakta som siffror för ett nätverk, något som inte framkommer. Det innebär att i detta fall så är med all sannolikhet SVT.se betydligt större än TV4.se som webbplats räknat, utan tvekan utgör Blip.se besöken en stor del av den sammanslagna besökstrafiken för "TV4.se".

TV4.se klientkodGenom att konstatera att Blip.se inte presenteras i KIAindex så är det synnerligen rimligt att anta att dess värden inkluderade i de mätvärden som TV4.se uppvisar.

Mätkoden på Blip.se sidorna innehåller tydliga spår om kopplingen till mätningarna av TV4.se.

Blip.se klientkodDå TV4.se även mäts med ett annat mätsystem som inte återfinns på Blip.se och vars siffror inte publiceras vore det mycket intressant att se hur de mätvärdena skiljer sig från det i KIAindex publicerade siffrorna.

Nästan garanterat är att om man exkluderar Blip.se trafiken från den summering som TV4.se presenterar så faller TV4.se i position på KIAindex.

Det vore mycket intressant att se hur en noggrant genomförd validering av samtliga på KIAindex ingående webbplatser skulle förändra webbplatsernas ranking och de webbstatistik värden som dessa har.

Validering relevant för all webbstatistik

Revision är inte en option för trovärdiga mätvärden utan en nödvändighet, och det är hög tid att så sker. Dessutom är behovet av att redovisa återkommande unika besökare (webbläsare) det enda sättet att kunna få ett mer rimligt mätvärde för att se relevansen i mätvärdet unika besökare (webbläsare) som blåses upp av bl.a. cookieradering och felaktiga beräkningar.

Oavsett om det gäller publika mätningar eller interna analyser av webbstatistiken är kontroller av de mätvärden som erhålls i allra högsta grad viktigt. Frågan är om KIA förmår ta steget fullt ut med en revision av riktlinjerna, inkludera unika återkommande besökare (webbläsare) som ett mer relevant mätvärde samt kräva en fortlöpande revision av de deltagande webbplatsernas siffror.

De som främst kan påverka detta är alla annonsörer som genom krav på transparans och korrekt genomförda mätningar av besökstrafiken får trovärdiga siffror. Vägen dit går via unikheten baserad på korrekta 1:a parts cookies och en fortlöpande revision som en naturlig men lika självklar del i internetmätningarna.

Extern länk:

KIA-index

---