WebbanalysKeymetrics

Inaktiverad JavaScript och blockering ger sämre datainsamling

Svenska webbläsare med inaktiverad JavaScript ökar i antal liksom blockeringen av 3:e parts cookies och anrop till 3:e parts datainsamlingsdomäner. Lösningen är att göra sig oberoende av JavaScript ha datainsamling till egen domän för att minska datablödningen.

JavaScript inaktiveras

Att JavaScript börjar inaktiveras av fler och fler beror förmodligen till stor del på att mycket av den reklam som förekommer på webbplatser använder JavaScript för att ta sig förbi blockeringen av reklamen. Genom att inaktivera JavaScript uppnås effekten att mycket reklam plötsligt försvinner vilket oftast är syftet med inaktiveringen. Prova själv och notera hur snabbt sidorna laddas, men notera att det kan orsaka att menyer med mera slutar fungera.

Detta uppnås även på ett mer selektivt sätt av besökare vilka använder den populära webbläsaren Firefox, dessa har med modulen NoScript möjlighet att en gång för alla på domännivå helt blockera anropen till de domäner som sänder ut reklamen eller används för datainsamling.

Inaktiveringen av JavaScript ökar i Sverige

Baserat på 858k unika webbläsare 2007-10-17 var andelen webbläsare vilka hade JavaScript inaktiverat 5,11%.

Med en analys över ett lite längre tidsomfång kan man snabbt konstatera att problemet med att JavaScript är inaktiverat ökar.

För den webbplats som mäts enbart med hjälp av en s.k. JavaScript tagg är det viktigt att säkerställa att andelen besökare med en inaktiverad JavaScript inte är alltför stor. Annars tappar man mätdata (datablödning).

Lösningen är att kombinera JavaScript taggen med en <noscript> tagg, därmed kommer endera variant kunna fånga upp mätdatat så länge anropet når fram till datainsamlingen. Noterbart i bilden ovan är att JavaScript inaktiveringen har en procentuell högra andel under helger än under vardagar, något som påverkar webbstatistiken för de sajter som har en större andel besökare på helgerna.

Blockering av domäner ett annat problem

Men inaktiveringen/blockeringen av JavaScript ensamt är inte det enda som kan orsaka datablödning, blockeringen av de domäner till vilken insamlad mätdata sänds kan blockeras. Ett exempel på detta är hostfilsblockering som förekommer liksom säkerhetssystem mellan besökaren och webbplatsen vilka blockerar anrop till misshagliga domäner.

Även här är lösningen mycket enkel, genom att datainsamling sker till den egna domänen (egentligen till en subdomän) så minimeras störningar orsakade av domänblockering. Med tanke på att det är så enkelt att lösa förefaller det ytterst märkligt att inte fler leverantörer erbjuder detta, troligen ligger det hinder i form av brister i statistiksystemens arkitektur och beroenden i driftsmiljöerna bakom dessa.

Problemet med 3:e parts cookies och webbstatistik

3:e parts cookies är ofta använda när det gäller beräkningar av antalet unika besökare, och en källa till snedvridning av sådana beräkningar. Utan att gå in i detalj är det ett faktum inom branschen där skribenter tidigare dödförklarat dessa. Se t.ex. länken längst ned på denna sida.

Hur stort problemet är varierar mellan olika webbplatser, men det är mätbart. I exemplet nedan (givetvis med deras godkännande) som kommer ifrån en svensk webbplats är skillnaden när det gäller blockeringen av 3:e parts cookie kontra 1:a parts cookie uppenbar. Trots att 3:e parts cookien hade en korrekt P3P policy så blockerades den, förmodligen av webbläsare som antingen ignorerade P3P policyn eller rent generellt blockerade cookies.

Med 1:a parts cookie minskar cookieblockeringen

Efter implementationen av en 1:a parts cookie med samma P3P policy så sjönk andelen blockeringar av cookies radikalt, men inte till noll.

Det medförde per automatik ett par tydliga fördelar för webbstatistikens örmåga att producera pålitliga siffror:

- Betydligt mer korrekt beräkning av antalet unika besökare och besök

- Väsentlig ökning av andelen återkommande besökare (viktigt mätvärde)

- Mer rättvisande andel sidvisningar per besök

Skall webbstatistik vara ett trovärdigt och pålitligt beslutsunderlag krävs det ett aktivt arbete med att åtgärda felkällor och en fortlöpande revision av den statistik som framställs.

Trenden ovan är om något ett exempel på den påverkan rätt val medför.

För att säkerställa att webbstatistiken som varje webbplats producerar krävs en genomsyning och fortlöpande revision av de ingående delarna, både vad gäller datainsamling, datakälla och beräkningsmetoder.

Mät webbstatistik rätt

Webbplatser som med en korrekt 1:a parts cookie, kombinerat JavaScript och noscript taggning (avser ej Firefox modulen) samt säker datainsamling till egen domän gör rätt kommer därmed att få fram betydligt mer pålitlig webbstatistik än den som har en eller fler brister i sina mätningar enligt ovan. Har din nuvarande lösning för webbstatistik en eller flera av de 3 bristerna så är den webbstatistik som du får bristfällig, och du bör tala med din leverantör om hur detta kan åtgärdas. Sådana missvisande värden borde rimligen inte komma ut på publika trafiklistor som KIAindex.

---