WebbanalysKeymetrics

JavaScript är Google Analytics akilleshäl

En viktig detalj när det gäller Google Analytics som lätt glöms bort är det faktum att JavaScript är dess akilleshäl vad gäller datainsamling. Alternativet är att byta till ett webbstatistiksystem som har en reservmetod för att samla in besöksdata när JavaScript inte finns tillgängligt, på så sätt säkras datainsamlingen.

Att tillåta JavaScript eller inte tillåta JavaScript

En fråga som jag ofta får är vad skiljer det mätverktyg som jag jobbar med (Digital Analytix) om man jämför med Google Analytics. En bland många saker att känna till är en liten men ack så viktig detalj som JavaScript, eller vad som händer när JavaScript inte fungerar i webbläsaren av en eller annan anledning.

Andelen JavaScript av eller påAvstängd JavaScript i webbläsare resulterar i lägre uppmätt besökstrafik när man använder klientmätning som metod, liksom att diverse plugin's som Noscript selektivt kan förhindra att viss JavaScript kod körs.

För ett korrekt dataunderlag i ett webbanalysverktyg är det därmed viktigt att en alternativ metod existerar så att klientmätningen kan ske trots detta, lösningen är ett "noscript" anrop som utför mätningen istället.

Andelen besökare till en webbplats som har JavaScript inaktiverad är därför viktig att ha koll på, den procentuella andelen av dessa besökare ger en indikation på volymen av besökare för vilka mätningar inte kommer att ske om man saknar ett "noscript" anrop som reserv. Ju högre andel desto viktigare att man har en reservmetod för datainsamling på plats.

Alltid en dold felprocent i Google Analytics mätvärden

De som använder t.ex. Google Analytics på sin webbplats får per automatik mätdata i rapporter som endast avspeglar en viss andel av besökstrafiken, Google Analytics saknar nämligen en reservmetod om JavaScript är inaktiverat eller blockerat. Detta beror på att Google Analytics kräver att JavaScript är aktiverat för att kunna utföra transaktioner i varje besökares dator, dessa utförda transaktioner ger mätvärden vilka sedan lagras i cookies och skickas till Google Analytics samband med datainsamlingen sker.

För samtliga besökare där JavaScript inte kan köra mätscriptet blir Google Analytics helt oförmöget att fungera, och det är en av dess sällan belysta svagheter. De rapporter som sedan skapas baserat på dess data blir därmed alltid drabbade av en dold procentuell andel av felaktiga värden som ökar ju fler av dess besökare webbplatsen har.

Olämpligt för publika mätningar

Att Google Analytics idag används för att producera underlag till publika mätningar som KIAindex, när det har en sådan uppenbar brist i datainsamlingen, är lite förvånande. Ett påstående som ofta framförs är att Google Analytics redovisar likartade siffror som andra webbanalysverktyg, det skall och kan alltid synas. Utan att använda samma reservmetod för datainsamling som de andra webbstatistiksystemen vilka levererar till KIAIndex så kan det tyckas märkligt att den finns med överhuvudtaget.

Rent logisk bör man ställa sig frågan hur det är möjligt, om det webbanalysverktyg som Google Analytics jämförs mot, har "noscript" metoden som alternativ för att trygga datainsamlingen. Redan med så lite som 5% av besökarna med inaktiverat JavaScript borde resultaten börja skilja sig åt!

Varje webbanalytiker som skall leverera trovärdiga siffror i rapporter skall ha kontroll på att datainsamlingen sker på ett så komplett sätt som möjligt. Börja alltid med att kontrollera hur stor andel av besökstrafiken som ditt befintliga webbanalysverktyg per automatik inte klarar av att mäta, och ta ställning till om den andelen är försumbar nog att ignoreras.

Säkerställ att andelen med JavaScript inaktiverat är lågt på din webbplats, är det inte det är det dags att fundera på hur webbstatistiken kan göras pålitligare genom byte till ett webbstatistiksystem där datainsamlingen inte blir lidande. Med tanke på den uppenbara bristen av en reservmetod för datainsamling för Google Analytics kan det vara värt fundera på följande ordspråk:

"Datorer gör mycket snabba, väldigt noggranna felberäkningar."

Externa länk:

Limitations of Google Analytics

---