WebbanalysKeymetrics

Visualisera siffror med en tratt

Förstå bättre siffror på flöden av besökare genom webbplatsen från en given sida via andra grupper av sidor till målsidor med en tratt (i.e. funnel).

Definiera tratten

Visualisera siffror enkelt med en trattEn tratt (eng. funnel) är i webbanalys sammanhang ett utmärkt verktyg för att skapa en visuell rapportkomponent för att ge förståelse för besöksflöden.

En tratt skapas genom att definiera ett antal grindar, likt en slalom bana, där besökaren antingen passerar eller "åker ur". Med det avses att besökaren inte besöker en sida i den nästkommande grinden.

Grindarna kan antingen bestå av en specifik sida som i fallet till vänster där hemsidan är utgångspunkten, eller med fragment av sidnamn kombinerat med "wildcards" vilket gör att multipla sidor kan ingå i grinden.

Eftersom en tratt kan mäta besökares rörelser över fler än ett besök så är det därmed möjligt att med en sådan mäta konverteringar som sker över flera besök.

Till skillnad mot klickvägar (eng. click paths) så summerar en tratt besöken på ett betydligt mer överskådligt sätt, och kan beroende på vald grafisk presentation påvisa hur många besökare som antingen gick eller inte gick vidare till nästa grind.

Förlorade besökare innan mål

Vid konverteringar blir de förlorade besökarna, och då speciellt de som lämnar det förväntade flödet, viktiga att analysera.

Det fortlöpande arbetet med minskning av den förlorade besöksvolymen, speciellt före målpunkten, medför en ökad chans till ökad genomströmning. En viktig kunskap i arbetet med att minska en utebliven målgång är att kunna konstatera vad som istället sker när målgången uteblir.

Siffror visar läckorna i en tratt

Detta gör de besökare som lämnar trattenGenom att borra ned sig i det data som speglar besökarnas flöden genom webbplatsen enligt definierade trattar kan viktiga slutsatser dras, i exemplet till vänster ser man att 92,50% av besökarna inte klickat sig vidare genom de sidor som kännetecknar målet.

Det blir därmed uppenbart att majoriteten av de som inte gick vidare antingen återvände till hemsidan eller lämnade webbplatsen. Genom att borra ned i varje grinds detaljer uppnås insikt i flödena.

En tratt är ett utmärkt rapportelement att använda för att både visualisera flöden av besökare liksom att snabbt finna var i flödet som förlusterna av besökare är som störst.

Genom att borra ned sig i de definierade grindarna, efter vilka förlusterna är störst, kan viktig kunskap hämtas och därmed åtgärder vidtas för att öka genomströmningen av besökare.

Externa länkar:

Wikipedia: Funnel
Wikipedia: Conversion funnel
The New Marketing Funnel

---